Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

GARANTNI FOND


Garantni fond se osniva radi ekonomske zaštite putnika u javnom saobraćaju i trećih oštećenih
lica, u slučajevima kada je šteta pričinjena upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog
sredstva, kao i za štetu za čiju naknadu je odgovorno društvo za osiguranje koje je prestalo sa
radom, odnosno nad kojim je pokrenut postupak stečaja i likvidacije i šteta nastalih po osnovu
zelene karte .

SREDSTVA GARANTNOG FONDA

Sredstva Garantnog fonda obezbjeđuju se obaveznim redovnim doprinosima iz sredstava premija obaveznih osiguranja u saobraćaju i sredstava ostvarenih po osnovu regresnih zahtjeva u slučajevima predviđenim ovim zakonom, koje su dužni da plaćaju društva koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja po ovom zakonu.
Visina redovnog doprinosa Garantnom fondu utvrđuje se za narednu poslovnu godinu do 31.12. tekuće godine u skladu sa kriterijumima iz člana 51 stav 2 ovog Zakona o obaveznom osiguranju.
Visinu redovnog doprinosa za narednu godinu utvrđuje regulatorni organ na predlog Udruženja.
Ako sredstva Garantnog fonda, po osnovu redovnog doprinosa, nijesu dovoljna za pokriće obaveza iz člana 54 ovog zakona, nedostajuća sredstva obezbjeđuju se dodatnim doprinosom koji se utvrđuje na način i po postupku utvrđenom za redovni doprinos Garantnom fondu.
Sredstva Garantnog fonda vode se na posebnom računu Udruženja.
Sredstvima Garantnog fonda upravlja i raspolaže Udruženje.

NAMJENA SREDSTAVA GARNTNOG FONDA

Sredstva Garantnog fonda koriste se za isplatu osigurane sume, odnosno naknadu štete
oštećenim licima iz ovog zakona, i to:
1) prouzrokovane upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, plovnog objekta ili drugog
prevoznog sredstva za koje nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju u smislu
ovog zakona;
2) zbog smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja prouzrokovane upotrebom nepoznatog
motornog vozila, vazduhoplova, plovnog objekta ili drugog prevoznog sredstva;
3) prouzrokovane upotrebom motornog vozila, vazduhoplova, plovnog objekta ili drugog
prevoznog sredstva za koje je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za
osiguranje kojemu je oduzeta dozvola za rad i nad kojim je pokrenut stečajni postupak.
4) u slučajevima iz čl. 34,38 i 40 ovog zakona;
5) naknadu troškova obrade odštetnih zahtjeva, koji padaju na teret Garantnog fonda;
6) drugih troškova vezanih za poslovanje Garantnog fonda.

Garantni fond, nakon isplate iz člana 57 stav 1 tač. 1, 2 i 4 i stav 2 ovog zakona, ima pravo regresa prema licu odgovornom za štetu, za iznos isplaćene štete, kamate i drugih troškova vezanih za obradu i isplatu štete.
Nakon isplate naknade štete iz člana 57 stav 1 tačka 3 ovog zakona, Udruženje ima pravo regresa od odgovornog društva, odnosno u slučaju stečaja ili likvidacije, iz stečajne mase društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, po redosljedu namirenja propisanom posebnim zakonom.

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU UDRUŽENJA

Udruženje u okviru godišnjeg plana i godišnjih finansijskih iskaza Udruženja posebno sačinjava
godišnji plan i godišnji finansijski iskaz Garantnog fonda.
Godišnji finansijski iskazi Udruženja podliježu reviziji.
Udruženje je dužno da regulatornom organu dostavlja tromjesečni izvještaj o stanju sredstava
Garantnog fonda.
Udruženje je dužno da, na zahtjev regulatornog organa, dostavlja i druge izvještaje i podatke
koji su od značaja za vršenje nadzora.

 

ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE IZ GARANTNOG FONDA (DOWNLOAD)